تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۱۴تیر۱۴۰۳

داوری مقالات:۳الی ۵روز پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۲۰تیر۱۴۰۳

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

دریافت گواهینامه از طریق ایمیل ۲۴ ساعت پس از پذیرش وثبت نام جهت رفاه حال اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری، مصاحبه دکتری