محورهای همایش

تعلیم وتربیت

فرهنگ و پژوهش

فرهنگ و هنر

اقدام پژوهی

درس پژوهی

روایت پژوهی

کنش پژوهی 

تحلیل محتوا

فضای مجازی

شیوه های نوین تدریس

فرصت و ها و چالش های معلمان

فرصت ها و چالش های مدارس

آسیب شناسی فرهنگی

آسیب شناسی معلمان ودانش آموزان

نظام‌های آموزشی، برنامه‌های درسی، کتاب‌ها، تحلیل محتوای کتاب های درسی ، محتواهای الکترونیکی و بسته‌های آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدایی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مدیریت آموزشی

مقالات آزاد ومرتبط با همایش ( کلیه رشته های علوم انسانی، علوم تجربی،  علوم پایه، فرهنگ و هنر و…)