سیستم بنر کشیدن و رها کردن

سیستم بنر ما به شما اجازه می دهد آگهی های پاسخگو با کشیدن و رها کردن ایجاد کنید.

بنر نقطه تمرکز

یک نقطه تمرکز روی بنر قرار دهید و تصویر به صفحات قرص به تلفن همراه تنظیم خواهد شد. ایده آل برای وب سایت های Resposnive.

بنر اثرات شناور

شما همچنین می توانید جلوه های شناور را برای ایجاد اثرات شناور شگفت انگیز ترکیب کنید