رنگ اولیه

 
 

رنگ تیره

 
 

رنگ روشن

 
 

شمارش معکوس به عنوان متن

شمارش معکوس به عنوان ساعت