هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، شرکت کننده آزاد غیرحضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

649,000 تومان

شرکت کننده آزاد غیرحضوری